Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số: FIRST/2b2/HUONGTRA/G09

10-17-2018

       CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG TRÀ

BAN ĐIỀU HÀNH TIỂU DỰ ÁN FIRST-HƯƠNG TRÀ

                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                   Số: 18/TB-FIRST-HT

                         Nghệ An, ngày 05 tháng 10 năm 2018

         

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu số: FIRST/2b2/HUONGTRA/G09

Tên gói thầu: Cung cấp hóa chất và nguyên vật liệu phục vụ giai đoạn sản xuất thử nghiệm

Tiểu dự án: “Hoàn thiện quy trình công nghệ, dây chuyền thiết bị sản xuất, chế biến sản phẩm thạch anh dạng tinh thể chất lượng tối ưu dùng cho ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ vật liệu mới … từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại Việt Nam”

- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Thỏa thuận tài trợ số FIRST/2b2/HUONGTRA/01/2017 ký ngày 01/6/2017 giữa Ban Quản lý Dự án FIRST với Nhóm hợp tác Hương Trà

- Căn cứ Quyết định số: 78/QĐ-FIRST-HT-ĐCKH ngày 15 tháng 9 năm 2018 của Công ty Cổ phần Hương Trà về việc Điều chỉnh kế hoạch hoạt động và ngân sách của Gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G09

- Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G09, ngày 04/10/2018 của Tổ Thẩm định đấu thầu;

- Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-FIRST-HT ngày 04/10/2018 của Giám đốc Công ty Cổ phần Hương Trà về việc phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G09 “Cung cấp hóa chất và nguyên vật liệu phục vụ giai đoạn sản xuất thử nghiệm” Tiểu dự án: FIRST-HƯƠNG TRÀ

 Công ty Cổ phần Hương Trà thông báo trên trang web: huongtrajsc.com về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên như sau:

  1. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH sản xuất và thương mại HT CHEM Việt Nam
  2. Địa chỉ: Lô 14, LK 03, KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, H.Thanh Trì, Hà Nội
  3. Giá trúng thầu: 3.568.770.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).
  4. Thời gian thực hiện: 150 ngày.
  5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

            Đề nghị đơn vị trúng thầu khi nhận được thông báo này, liên hệ với Công ty Cổ phần Hương Trà để có kế hoạch thương thảo và ký kết hợp đồng. Thời gian từ ngày 05/10/2018 đến ngày 08/10/2018.

Công ty Cổ phần Hương Trà chân thành cảm ơn các nhà thầu đã tham gia dự thầu và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý nhà thầu trong các gói thầu khác của chúng tôi.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- TB trang web: huongtrajsc.com

- Ban QLDA FIRST (để b/c)

- Lưu: VTDA

                                                    GIÁM ĐỐC

 

                                             HỒ VIẾT CẦM

Tin liên quan