Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số: FIRST/2b2/HUONGTRA/G13

10-17-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG TRÀ

BAN ĐIỀU HÀNH TIỂU DỰ ÁN FIRST-HƯƠNG TRÀ

                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số: 18/TB-FIRST-HT

                         Nghệ An, ngày 06 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu số: FIRST/2b2/HUONGTRA/G13

Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị quang phổ tách hạt sản phẩm tinh

Tiểu dự án: “Hoàn thiện quy trình công nghệ, dây chuyền thiết bị sản xuất, chế biến sản phẩm thạch anh dạng tinh thể chất lượng tối ưu dùng cho ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ vật liệu mới … từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại Việt Nam”

- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Thỏa thuận tài trợ số FIRST/2b2/HUONGTRA/01/2017 ký ngày 01/6/2017 giữa Ban Quản lý Dự án FIRST với Nhóm hợp tác Hương Trà

- Căn cứ Quyết định số: 79/QĐ-FIRST-HT ngày 15/9/2018 của Công ty Cổ phần Hương Trà v/v phê duyệt điều chỉnh danh mục, thông số kỹ thuật thiết bị được mua sắm theo Gói thầu FIRST/2b2/HUONGTRA/G13 “Cung cấp thiết bị quang phổ tách hạt sản phẩm tinh”

- Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G13, ngày 06/10/2018 của Tổ Thẩm định đấu thầu;

- Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-FIRST-HT ngày 06/10/2018 của Giám đốc Công ty Cổ phần Hương Trà về việc phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G13 “Cung cấp thiết bị quang phổ tách hạt sản phẩm tinh” Tiểu dự án: FIRST-HƯƠNG TRÀ

 Công ty Cổ phần Hương Trà thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G13 như sau:

  1. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Điện cơ Tự động Uy Long
  2. Địa chỉ: Số 353/42, Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Quận I, TP Hồ Chí Minh
  3. Giá trúng thầu: 6.414.000.000 đồng. (Sáu tỷ bốn trăm mười bốn triệu đồng)
  4. Thời gian thực hiện: 150 ngày.
  5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

            Đề nghị đơn vị trúng thầu khi nhận được thông báo này, liên hệ với Công ty Cổ phần Hương Trà để có kế hoạch thương thảo và ký kết hợp đồng. Thời gian từ ngày 06/10/2018 đến ngày 10/10/2018.

Công ty Cổ phần Hương Trà chân thành cảm ơn các nhà thầu đã tham gia dự thầu và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý nhà thầu trong các gói thầu khác của chúng tôi.

                    Trân trọng!                                                      GIÁM ĐỐC

 

Nơi nhận:

- TB trên Web: huongtrajsc.com

- Ban QLDA FIRST (để b/c)

- Lưu: VTDA

            

                   

                

                  HỒ VIẾT CẦM

 

Tin liên quan