Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số: FIRST/2b2/HUONGTRA/G12

10-17-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG TRÀ

BAN ĐIỀU HÀNH TIỂU DỰ ÁN FIRST-HƯƠNG TRÀ

                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số: 18/TB-FIRST-HT

                         Nghệ An, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu số: FIRST/2b2/HUONGTRA/G12

Tên gói thầu: Cung cấp hệ thống giá đỡ giàn thao tác và thiết bị điều khiển tự động PLC

Tiểu dự án: “Hoàn thiện quy trình công nghệ, dây chuyền thiết bị sản xuất, chế biến sản phẩm thạch anh dạng tinh thể chất lượng tối ưu dùng cho ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ vật liệu mới … từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại Việt Nam”

- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Thỏa thuận tài trợ số FIRST/2b2/HUONGTRA/01/2017 ký ngày 01/6/2017 giữa Ban Quản lý Dự án FIRST với Nhóm hợp tác Hương Trà

- Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G12, ngày 05/10/2018 của Tổ Thẩm định đấu thầu;

- Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-FIRST-HT, ngày 05/10/2018 của Giám đốc Công ty Cổ phần Hương Trà về việc phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G12 “Cung cấp hệ thống giá đỡ giàn thao tác và thiết bị điều khiển tự động PLC” Tiểu dự án: FIRST-HƯƠNG TRÀ

 Công ty Cổ phần Hương Trà thông báo trên trang web: huongtrajsc.com về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên như sau:

  1. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Hà Thành
  2. Địa chỉ: Thôn 1, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
  3. Giá trúng thầu: 4.722.200.000 VNĐ (Bốn tỷ bảy trăm hai mươi hai triệu hai trăm nghìn đồng)
  4. Thời gian thực hiện: 150 ngày.
  5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

            Đề nghị đơn vị trúng thầu khi nhận được thông báo này, liên hệ với Công ty Cổ phần Hương Trà để có kế hoạch thương thảo và ký kết hợp đồng. Thời gian từ ngày 05/10/2018 đến ngày 10/10/2018.

Công ty Cổ phần Hương Trà chân thành cảm ơn các nhà thầu đã tham gia dự thầu và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý nhà thầu trong các gói thầu khác của chúng tôi.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- TB trang web: huongtrajsc.com

- Ban QLDA FIRST (để b/c)

- Lưu: VTDA

              GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

               HỒ VIẾT CẦM

 

Tin liên quan