Tin tức mới

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói thầu số: FIRST/2b2/HUONGTRA/G15

Tên gói thầu: “Cung cấp thiết bị sàng phân ly tinh.”

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói thầu số: FIRST/2b2/HUONGTRA/G14

Tên gói thầu: “Cung cấp thiết bị khử từ tính sản phẩm tinh.”

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói thầu số: FIRST/2b2/HUONGTRA/G13

Tên gói thầu: “Cung cấp thiết bị quang phổ tách hạt sản phẩm tinh.”

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói thầu số: FIRST/2b2/HUONGTRA/G12

Tên gói thầu: “Cung cấp hệ thống giá đỡ giàn thao tác và thiết bị điều khiển tự động PLC”