Tin tức mới

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số: FIRST/2b2/HUONGTRA/G15

Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị sàng phân ly tinh

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số: FIRST/2b2/HUONGTRA/G14

Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị khử từ tính sản phẩm tinh

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số: FIRST/2b2/HUONGTRA/G13

Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị quang phổ tách hạt sản phẩm tinh

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số: FIRST/2b2/HUONGTRA/G12

Tên gói thầu: Cung cấp hệ thống giá đỡ giàn thao tác và thiết bị điều khiển tự động PLC